TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Görev Tanımları
 

GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Habib ADIGÜZEL - Şube Müdürü

 

Matbaa Birimi

(Mustafa NARİN, Ziya ÇOBAN, M. Salih SOBACI, Saliha KILINÇARSLAN)

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerin matbaa işleri ile ilgili istekleri yerine getirmek ve Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu form, kitapçık, afiş, ilan vb. malzemelerin satınalma yoluyla temin edilerek basımını gerçekleştirmek.
 • Matbaa Makine Teçhizatlarının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

 

Bütçe ve Raporlama Servisi (Sezgin KOÇAK)

 

 • Başkanlığımızın yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak gerekli yazışmaları yapmak.
 • Başkanlığımızın ve bağlı birimlerin bütçelerini hazırlamak ve takibini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.
 • Kamu iç kontrol standartları ile ilgili raporları hazırlamak,  gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.
 • Başkanlığımızın yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

 

Yolluk ve Stajyer Öğrenci İşlemleri Servisi (Sezgin KOÇAK)

 

 • Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesi kapsamında 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre hazırlamak.
 • Üniversitemiz bünyesinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden çalıştırılan stajyer öğrencilerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

Fatura, İlan ve Görev Giderleri Servisi

(Ziya ÇOBAN, İdris BOYRAZ, Engin KARACA)

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, SMS, KEP ödemeleri vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. (Serbest tüketici konumunda olanların ihale işlemlerini yürütmek.)
 • Destek hizmeti talebine istinaden, istekte bulunan birimlerin elektrik, su, doğalgaz vb. giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Üniversitemiz yargılama giderleri ile diğer yasal giderlere ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerinin Üniversitemiz bütçesinden dönemler halinde ilgili banka hesabına aktarılması için gerekli işlemleri yerine getirmek.

 

       Taşınmazlar Servisi

       (Ziya ÇOBAN, Özay BAŞAR, Saliha KILINÇARSLAN, Harun ÇITAK)

 

 • Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Kurum ihtiyaçları doğrultusunda taşınmazların kiralanması ve işletme maliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Taşınmazların satışına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Başkanlığımızca kiraya verilen müstecirlerin Elektrik ve Su ödemelerinin takibini yapmak.

 

Proje Kapsamında İşçi Çalıştırma Servisi (Harun ÇITAK)

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu arasında Toplum Yararına Program Projesi kapsamında gelen işçilerin iş ve işlemlerinin yerine getirmek.
 • Proje kapsamında ilgili birimlere irtibat kurmak, gerekli yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.

 

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İbrahim GÜNEY - Şube Müdürü

 

Sermaye Giderleri Servisi (Özay BAŞAR, Saliha KILINÇARSLAN)

 

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,  ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.

 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım ve Bakım Onarım Servisi

(Ziya ÇOBAN, Engin KARACA)

 

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,  ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Servisi

(Özay BAŞAR, Ziya ÇOBAN, Engin KARACA, M. Salih SOBACI, Saliha KILINÇARSLAN, Harun ÇITAK)

 

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,  ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.
 • Temsil Tören alımlarına ilişkin Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Bankalarla yapılacak olan promosyon anlaşması için gerekli yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.

 

Hizmet Alımları Servisi

(Ziya ÇOBAN, Özay BAŞAR, Engin KARACA, M. Salih SOBACI)

 

 • Harcama kalemi ile ilgili ödenekleri takip etmek,  ek ödenek isteme işlemlerini yürütmek ve aylık ödenek durumunu raporlayarak amirlerine bildirmek.
 • Harcama kalemi ile ilgili satın alma işlemlerini yürüterek gerekli ödeme evraklarını hazırlamak, ilgili birime göndermek ve arşivlemek.
 • Harcama kalemi ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili formları doldurmak ve mevzuatı gereği bilgi verilmesi veya izin alınması gereken yerlere bilgi vermek veya izin almak.

 

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kürşat ELLİDOKUZOĞLU – Şube Müdürü

 

        Taşınır Kayıt Servisi

        (Harun ÇITAK, Cemil ERBAY)

 

 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemiz diğer harcama birimlerindeki Taşınır Kayıt Kontrol yetkililerine yönetmelik ve Taşınır mal yazılım programı ile ilgili yardımcı olmak
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

 

        Ambar Servisi

       (Özay BAŞAR, Ziya ÇOBAN, M. Salih SOBACI, Saliha KILINÇARSLAN, Harun ÇITAK, Hacı TAŞKIN)

 

 • Üniversitemiz birimlerinin yıllık kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını belirleyip, satınalma yoluyla teminini sağlamak.
 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Harcama birimlerinin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

 

ARAÇ İŞLETME, BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kürşat ELLİDOKUZOĞLU – Şube Müdürü

 

  Araç İşletme Servisi

 (Ertuğrul UÇAR, Yusuf ANIT, Ferhat KAYA)

 

 • Rektörlüğümüz makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçların geçiş ücreti giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İl dışına çıkacak araçlar için ilgili makamlardan olur almak ve Araç Talep Formunu doldurmak.
 • Üniversitemize bağlı birimlerin ulaşım hizmetlerini koordine etmek.
 • Şehir içi yapılacak görevlendirmelerde Araç Talep Formunu düzenlemek ve onaylamak.
 • Şoförlerin nöbet ve yıllık izinlerini düzenlemek. Resmi Tatil günleri nöbetçi Şoför görevlendirmek ve Araç Talep Formunu düzenleyerek onaylamak.
 • Her araç için takip dosyası oluşturmak ve her ayın ilk 5 gününde bir önceki aya ait Araç Takip Formlarını bağlı olduğu şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.
 • Birimlerden gelen istekler doğrultusunda görevlendirilecek araç ve personel planlamasını yapmak. Planlamayı yaparken uygun araç ve uygun personel seçimine (ehliyet, liyakat, arıza durumu vs.) dikkat etmek.

 

  Araç Bakım, Onarım ve Destek Hizmetleri Servisi

 (Ertuğrul UÇAR, Ziya ÇOBAN, Engin KARACA, Yusuf ANIT, Ferhat KAYA)

 

 • Üniversitemiz araçlarının yıllık yakıt, yağ vb. ihtiyacını tespit etmek ve buna göre araçların motorin, benzin, yağ vb.  ihtiyaçlarını satınalma yoluyla temin etmek.
 • Araçların bakım ve onarım zamanının gelmesi veya arızanın tespit edilmesi durumunda Araç Arıza Tespit ve Bakım Onarım Formu doldurularak gerekli işlemlerin yapılması için bağlı olduğu şube müdürlüğüne teslim etmek.
 • Araçların periyodik bakımlarını, yedek lastik ve parça ihtiyaçlarını, trafik sigortası ve araç muayenesi gibi rutin yapılması gereken işleri, mevzuatı gereği bulundurması gereken evrakları ve malzemeleri, akaryakıt ve görev kâğıtlarını takip etmek, değerlendirmek ve zamanı geldiğinde yaptırmak veya gerekli işlemleri yapmak üzere bağlı olduğu şube müdürlüğüne yazılı bilgi vermek.
 • Emrinde bulunan taşıtların ve diğer malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak, Araçlarda ve depolarında bulunan demirbaşlarda veya tüketim malzemelerinde meydana gelen hasarları değerlendirmek, personel hatasından kaynaklanan hasar, bakım ve onarım giderlerinin kusurları doğrultusunda ilgili personelden tahsil edilmesini sağlamak.

 

  Personel Servisi Kiralama Hizmetleri Servisi

  (Ziya ÇOBAN, Engin KARACA)

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde personel servisi kiralama işlemlerini yürütmek.
 • Personel taşıma hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gerektiği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek.

 

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

Yusuf ÇEVİK – Sivil Savunma Uzmanı

 

 • Sivil Savunma Birimimizce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, sivil savunma hizmetleri kapsamında yapılması gereken planları tanzim etmek ve ilgili makamlardan onay almak.
 • Güncellemeler adı altında her yılın 11. ayı sonu itibariyle Yangın yönetmeliğine uygun olarak gerekli sayıda personel belirleyip isimlerini yazarak ekipler oluşturarak bu oluşturulan ekipleri ve yapacakları işleri belirten yazıyı Üniversitemiz Genel Sekreterlik Makamına sunmak.
 • Üniversitemiz bina ve tesislerinde Yangın Yönetmeliğine uygun olarak gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yangın Söndürme Tüplerinin dolumlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz bina ve tesislerinde görülen lüzum gereği tespiti yapılan veya birimimize bildirilen Afet ve Acil durum ile ilgili eksikliklerin ve arızaların giderilmesini sağlamak.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi ve yangından korunma ile ilgili olarak Üniversitemiz personelini bilgilendirmek amacı ile yıl içerisinde tatbikatlar düzenleyip uygulamalı olarak bilgilendirmek.

 

 

 

 

 
76550
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.
login